Upozornění k ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů - nejdůležitější otázky

a) Obecné upozornění
Následující upozornění Vám poskytnou jednoduchý přehled o tom, co se při navštívení našeho webu děje s Vašimi osobními údaji Osobní údaje jsou všechny údaje, podle nichž je možné Vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v tomto textu.

b) Shromažďování údajů na našem webu
Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?
Zpracování údajů na tomto webu provádí jeho provozovatel. Kontaktní údaje najdete v Impressum tohoto webu.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?
Vaše údaje shromažďujeme tak, že nám je sdělíte. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky prostřednictvím našich IT systémů při navštívení tohoto webu. Jedná se především o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo čase otevření stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme Vaše údaje?
Část údajů shromažďujeme proto, abychom zaručili bezchybné zobrazení našeho webu. Další údaje můžeme používat k analyzování Vašeho uživatelského chování.

Která práva máte v souvislosti se svými údaji?
Máte kdykoli právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v Impressum. Kromě toho máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Příslušné podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

c) Analýza nástrojů a nástroje od třetích stran
Při navštívení našeho webu může být statisticky vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při jeho procházení. K tomuto účelu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně; podle údajů o chování při procházení nelze zpětně určit konkrétní osobu. Toto analyzování můžete odmítnout nebo mu zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto analyzování můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí Vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

a) Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Při nakládání s Vašimi osobními údaji dbáme důvěrnosti a postupujeme dle právních předpisů o ochraně osobních údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Když používáte tento web, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle nichž je možné Vás osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.
Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Naprosto dokonale zabezpečit data před přístupem třetích osob není možné.

b) Odkaz k odpovědnému orgánu
Odpovědným místem pro zpracování údajů na tomto webu je:

Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Deutschland

Telefon: +49 711 85999-0
Telefax: +49 711 85999-109
E-Mail: info@winkler.de

Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jméno, e-mailové adresy apod.).

c) Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací, při nichž se zpracovávají osobní údaje, je možné provádět jen s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

d) Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)
Pokud zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte kdykoli právo z důvodů týkajících se své konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, vč. profilování založeného na těchto ustanoveních. Informace o příslušném právním základě, na kterém je zpracování údajů založeno, najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje nadále používat k účelu přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

e) Právo na stížnost u příslušného dozorového orgánu
V případě porušení GDPR mají postižené osoby právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo na podání stížnosti existuje bez ohledu na jinou správní a soudní ochranu.

f) Právo na přenos údajů
Máte právo nechat sobě nebo třetí straně vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, provedeme ho pouze tehdy, pokud je technicky proveditelný.

g) Šifrování SSL resp. TLS
Tato webová stránka používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli webu zašlete) šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo „http://“ uvedeno „https://“, a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.
Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst data, která nám odesíláte.

h) Zašifrované platební transakce na tomto webu
Vznikne-li Vám uzavřením smlouvy s platebním závazkem povinnost sdělit nám své platební údaje (např. číslo účtu v případě svolení k inkasu), jsou tyto údaje zapotřebí k realizaci platby.
Platební styk prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhá výhradně pomocí spojení šifrovaného metodou SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo "http://" uvedeno "https://" a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.
Při šifrované komunikaci nemohou třetí osoby číst Vaše platební údaje, které nám odesíláte.

i) Informace, blokování, mazání a oprava
V rámci platných ustanovení právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a také účelu zpracování údajů. Rovněž máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v Impressum.

j) Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této souvislosti se můžete kdykoliv obracet na naši adresu uvedenou v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:
Pokud popřete správnost svých osobních údajů, které jsou u nás uložené, potřebujeme zpravidla určitý čas, abychom to ověřili. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
- Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů dochází či docházelo protiprávně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování osobních údajů.
- Pokud Vaše osobní údaje už nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
- - Pokud vznesete námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné vzít v potaz Vaše i naše zájmy. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
Pokud omezíte zpracování svých osobních údajů, smějí se tyto údaje – s výjimkou jejich ukládání – zpracovávat jen s Vaším souhlasem, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého z členských států.

k) Námitka proti reklamním e-mailům
Tímto odmítáme využívání kontaktních údajů zveřejněných v povinném impresu k zasílání reklamy a informačních materiálů, které si výslovně nevyžádáme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací (například v podobě spamu) právní kroky.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Erich Zimmermann
c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH
Waldhofer Str. 102
D-69123 Heidelberg
www.zida-datenschutz.de

Telefon: +49 621 3069 6731
E-Mail: e.zimmermann@zida-datenschutz.de

4. Shromažďování údajů na našem webu

a) Cookies
Některé stránky této webové stránky zčásti používají takzv. soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, efektivitu a zabezpečení naší prezentace. Jedná se o drobné textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do Vašeho počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, je takzv. relační („session cookies“). Po skončení Vaší návštěvy se automaticky odstraní. Další soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o vytváření souborů cookie a k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o Váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění operací v rámci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají další soubory cookie (například soubory cookie k analyzování Vašeho chování při procházení našeho webu), těmito soubory se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zabýváme zvlášť.

Souhlas Cookie pomocí Consent Manager Provider
Náš web využívá technologii Consent Manager Provider pro správu souhlasů s používáním souborů cookie, jejímž prostřednictvím získáváme Váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie do Vašeho koncového zařízení a zajišťujeme jeho dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, web: https://www.consentmanager.de (dále jen „Consent Manager Provider“).

Jakmile vstoupíte na náš web, naváže se spojení se servery technologie Consent Manager Provider za účelem zajištění Vašich souhlasů a dalších prohlášení o využívání souborů cookie. Consent Manager Provider pak do Vašeho prohlížeče uloží soubor cookie, který zajistí, aby k Vám bylo možné přiřadit udělené souhlasy, resp. jejich odvolání. Takto shromážděná data zůstanou uložena, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, nesmažete samotný soubor cookie technologie Consent Manager Provider nebo nezanikne účel ukládání dat. Kogentní povinnosti uchování vyplývající z právních předpisů zůstávají nedotčeny.

Technologii Consent Manager Provider používáme za účelem získání souhlasů s používáním souborů cookie předepsaných právními předpisy. Právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

b) Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá do takzv. protokolů na serveru informace, které nám automaticky předává Váš prohlížeč. Jsou to:

- typ a verze prohlížeče
- používaný operační systém
- odkazující server URL
- název hostitele přistupujícího počítače
- čas dotazu serveru

- IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Sběr těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci svého webu. K tomuto účelu je nutné shromažďovat protokoly na serveru.

c) Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z kontaktního formuláře vč. kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládáme za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu nepředáváme.
Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, u nás zůstávají uložené, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nezanikne účel ukládání údajů (např. po zpracování Vašeho dotazu). Kogentní ustanovení právních předpisů – zejména lhůty pro uchovávání dat – zůstávají nedotčeny.

d) Registrace na tomto webu
Na našem webu se můžete zaregistrovat a získat tak přístup k dalším funkcím stránek. Údaje, které zadáte při registraci, používáme jen k účelu používání příslušné prezentace nebo služby, v jejichž rámci jste se registrovali. Při registraci je nutné uvést všechny povinné údaje. Neučiníte-li tak, Vaši registraci zamítneme.
V případě důležitých změn (např. rozsahu nabídky) nebo technicky nezbytných změn použijeme e-mailovou adresu zadanou při registraci k tomu, abychom Vás o těchto změnách informovali.
Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Údaje zaznamenané během registrace ukládáme, dokud jste registrováni na našem webu, a poté budou odstraněny. Lhůty pro uchovávání dat dle právních předpisů zůstávají nedotčeny.

e) Zpracování údajů (údaje o zákazníkovi a smlouvě)
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, návrh obsahu nebo změnu právního vztahu (údaje o inventáři). Základ tvoří čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který povoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje o používání našeho webu shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze tehdy, pokud je to nutné, abychom uživateli umožnili využívat naše služby nebo abychom tyto služby vyúčtovali.
Shromážděné osobní údaje po dokončení zakázky nebo ukončení obchodního vztahu vymažeme. Lhůty pro uchovávání dat dle právních předpisů zůstávají nedotčeny.

f) Přenos dat při uzavření smlouvy pro online obchody, obchodníky a zasílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nutné v rámci realizace smlouvy, např. firmám pověřeným dodáním zboží nebo peněžnímu ústavu pověřenému zpracováním platby. Údaje dále nepředáváme, resp. předáváme je pouze tehdy, pokud s jejich předávání výslovně odsouhlasíte.
Společnost winkler při uzavírání smluv a v určitých případech, v nichž existuje oprávněný zájem, pravidelně ověřuje vaši bonitu. Rovněž jsme zapojeni do informačního systému DRD pro ověřování bonity, provozovaného společností Creditreform. Za tímto účelem předáváme osobní údaje, např. údaje o adrese a upozornění k platební morálce, společnosti Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart. Údaje budou uloženy po tak dlouhou dobu, po jakou je jejich znalost nutná ke splnění uvedeného účelu uložení.

Do databáze společnosti Creditreform se ukládají zejména údaje o jménu, názvu společnosti, adrese, rodinném stavu, profesní činnosti, majetkových poměrech a případných závazcích a upozornění k platební morálce.Další informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Creditreform najdete zde: https://www.creditreform.de/stuttgart/datenschutz

Kromě toho máme přístup k informacím od společnosti Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Společnost Dun & Bradstreet Deutschland GmbH poskytuje mimo jiné služby v oblasti posuzování pravděpodobnosti bonity. Za tímto účelem poskytujeme společnosti Dun & Bradstreet Deutschland GmbH šifrovanými metodami údaje o platebních zkušenostech obchodních partnerů. Společnost Dun & Bradstreet Deutschland GmbH získává časově a prostorově neomezené právo tyto údaje využívat a je povinna dodržovat ochranné předpisy pro používání osobních údajů o platebních zkušenostech podle § 31 odst. 1 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Další informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Dun & Bradstreet Deutschland GmbH najdete zde:
https://www.dnb.com/de-de/daten-und-sicherheit/

Vaše údaje bez výslovného souhlasu nepředáváme, například k reklamním účelům třetím stranám. Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který povoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Možné informace, které o vás společnost Dun & Bradstreet Deutschland GmbH může mít uložené: Základní informace - jméno, kontaktní údaje - poštovní adresa, podrobné informace - platební zkušenosti.g) Přenos dat při uzavírání smlouvy o službách a digitálním obsahu
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nutné v rámci realizace smlouvy, např. peněžnímu ústavu pověřenému zpracováním platby.
Údaje dále nepředáváme, resp. předáváme je pouze tehdy, pokud s jejich předávání výslovně odsouhlasíte. Vaše údaje bez výslovného souhlasu nepředáváme, například k reklamním účelům třetím stranám.
Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který povoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

5. Analytické nástroje

a) Google Analytics
Tento web využívá funkce služby pro webovou analytiku Google Analytics. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Služba Google Analytics využívá takzv. soubory "Cookies". Jedná se o textové soubory ukládané do Vašeho počítače, které umožňují analyzovat používání tohoto webu jeho uživateli. Informace o Vašem používání tohoto webu, vygenerované prostřednictvím souboru cookie, se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google ve Spojených státech.
Soubory cookie služby Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, na jejímž základě může optimalizovat jak svou webovou prezentaci, tak svou reklamu.

Anonymizace IP
Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. Společnost Google tak Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkracuje. Na servery společnosti Google v USA se úplná IP adresa přenáší a na těchto serverech zkracuje pouze ve výjimečných případech. Společnost Google tyto informace z pověření provozovatele tohoto webu použije k vyhodnocování údajů o tom, jak používáte náš web, k sestavování reportů o aktivitách na našem webu a k poskytování dalších služeb spojených s používáním našeho webu a internetového připojení provozovateli tohoto webu. IP adresa přenášená v rámci služby Google Analytics Vaším prohlížečem se neslučuje s dalšími daty společnosti Google.

Browser Plugin
Ukládání souborů cookie můžete zamezit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu. Mimoto můžete zamezit tomu, aby společnost Google zaznamenávala a zpracovávala údaje (vč. vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie, které se vztahují k Vašemu používání tohoto webu, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Odmítnutí proti shromažďování údajů
Zaznamenávání Vašich údajů službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování Vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Zpracování zakázky/obj.
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při využívání služby Google Analytics plně dodržujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky v Google Analytics
Tento web využívá funkci „Demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Její pomocí lze vytvářet zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientovaných reklam společnosti Google a z údajů o návštěvnících od externích dodavatelů. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení reklam ve svém účtu Google nebo shromažďování svých údajů službou Google Analytics celkově zakázat dle popisu uvedeného v bodě „Odmítnutí shromažďování dat“.

6. E-mailové zpravodaje

a) Zpravodaj - údaje
Pokud chcete odebírat e-mailový zpravodaj nabízený na našem webu, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, zda jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s příjmem e-mailového zpravodaje. Další údaje neshromažďujeme, resp. shromažďujeme pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně k odesílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.
Zpracování údajů zadaných do formuláře pro registraci k odběru e-mailového zpravodaje probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Svůj souhlas s uložením údajů a e-mailové adresy a s jejich použitím k zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například pomocí odkazu „Odhlásit odběr“ v e-mailovém zpravodaji. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Údaje, které u nás uložíte za účelem odběru e-mailového zpravodaje, ukládáme do chvíle, než se z odběru zpravodaje odhlásíte, a po jeho odhlášení je mažeme. Údaje, které ukládáme k jiným účelům, tím zůstávají nedotčeny.

b) SC-Networks GmbH
Tento web používá Evalanche, řešení pro automatizaci e-mailového marketingu pro zasílání zpravodajů. Poskytovatelem je SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Evalanche je služba, kterou lze použít k organizaci a analýze zasílání zpravodajů. Údaje, které zadáte za účelem odběru e-mailových zpravodajů (např. e-mailovou adresu), se ukládají na serverech společnosti SC-Networks.

Analýza dat pomocí SC-Networks
E-mailové zpravodaje rozesílané pomocí služby společnosti Evalanche umožňují analyzovat chování příjemců. Při tom lze mimo jiné analyzovat, kolik příjemců zprávu se zpravodajem otevřelo a kolikrát kliknuli na jednotlivé odkazy ve zpravodaji.

Společnost Evalanche nám také umožňuje dělit příjemce e-mailových zpravodajů do různých kategorií (clusterů). Příjemce e-mailových zpravodajů tak můžeme například členit podle věku nebo pohlaví. Tímto způsobem lze e-mailové zpravodaje lépe přizpůsobit dané cílové skupině.

Pokud si nepřejete, aby Evalanche provedla analýzu, musíte odvolat svůj souhlas s osobním sledováním. Za tímto účelem vám poskytujeme formulář, který můžete použít ke správě vašich preferencí pro zpravodaj. Odkaz na tento formulář najdete v každém zpravodaji. Případně se můžete také odhlásit z odběru zpravodaje. V každé zprávě zpravodaje je k tomuto účelu k dispozici také odkaz na link. Kromě toho můžete odběr e-mailového zpravodaje odhlásit také přímo na našem webu.

Právní základ
Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru e-mailového zpravodaje. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba uložení údajů
Údaje, které u nás uložíte za účelem odběru e-mailového zpravodaje, ukládáme do chvíle, než se z odběru zpravodaje odhlásíte, a po jeho odhlášení je mažeme jak z našich serverů, tak ze serverů společnosti SC-Networks. Údaje, které ukládáme k jiným účelům, tím zůstávají nedotčeny.

Uzavření smlouvy o zpracování zakázky/obj.
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností SC-Networks a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání řešení automatizace e-mailového marketingu společnosti SC-Networks.

7. Pluginy a nástroje

a) YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů
Na našem webu využíváme pluginy služby YouTube. Provozovatelem stránek služby je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Tento režim má podle služby YouTube za následek to, že služba YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu, dokud nezhlédnou video. Režim rozšířené ochrany osobních údajů ale nutně nevylučuje předávání údajů partnerům služby YouTube. YouTube tak – nezávisle na tom, zda zhlédnete video – navazuje spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na našem webu spustíte video služby YouTube, naváže se spojení se servery služby YouTube. Při tom se serveru YouTube sděluje, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete službě YouTube přímo přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zamezit ohlášením od účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa do Vašeho PC ukládat různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může služba YouTube získávat informace o návštěvnících našeho webu. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, k vylepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstávají ve Vašem PC uloženy, dokud je neodstraníte.

Případně mohou být po spuštění videa ze služby YouTube zahájeny další postupy zpracování osobních údajů, na které ale nemáme vliv.
Službu YouTube využíváme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube najdete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Google a webové fonty MyFonts
Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma (fonty), která poskytuje Google a MyFonts. Při otevření stránky načte Váš prohlížeč do mezipaměti potřebné webové fonty, aby mohl správně zobrazit všechny texty a písma.
K tomuto účelu musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společností Google a MyFonts. Poskytovatelé se tím dozvědí, že byl z Vaší IP adresy otevřen náš web. Webové fonty společností Google a MyFonts používáme v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije se standardní písmo z Vašeho počítače.
Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq
a v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Další informace o webových fontech MyFonts najdete na https://www.myfonts.com/licensing/webfont/.

c) Google Maps
Tento web využívá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
K používání funkcí Map Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat vliv.
Službu Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace a snadného nalezení míst, která na webu uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d) Google reCAPTCHA
Na našem webu používáme službu "Google reCAPTCHA" (dále jen reCAPTCHA). Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Účelem služby reCAPTCHA je ověřovat, zda údaje na našich webech (například v kontaktním formuláři) zadává člověk, nebo automatizovaný program. Služba reCAPTCHA za tímto účelem analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých příznaků. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na náš web. V rámci analýzy vyhodnocuje služba reCAPTCHA různé informace (například IP adresu, dobu setrvání návštěvníka na webu nebo pohyby ukazatele uživatelovy myši). Údaje shromážděné v rámci analýzy se předávají společnosti Google.
Analýzy služby reCAPTCHA probíhají plně na pozadí. Návštěvníci webu nejsou na probíhající analýzu upozorňováni. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně své webové prezentace před zneužitím v podobě automatizovaného sledování a na ochraně před nevyžádanou reklamou.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na následujících odkazech:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html